Người dùng trình đọc màn hình, nhấp vào đây để tắt Google Instant.

Google.com.vn hiện đã có bằng các ngôn ngữ: English français 中文(繁體)